OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, iż administratorem Państwa danych osobowych jest:

 

Izabela Dziurdzińska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: „Drzewko Szczęścia – Fotografia chwili Izabela Dziurdzińska” z siedzibą w Starych Królach nr 65, 23-415 Księżpol (woj. lubelskie)

 

 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Dane osobowe Zamawiającego są przetwarzane zgodnie z:
 2. a) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem                      danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 3. b) Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)

 

 1. Administrator oświadcza, iż dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych – zgodnych z prawem – celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane te są merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, a jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikacje osób których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów przetwarzania.

 

 1. Podstawa, zakres i cel przetwarzania danych osobowych.

 

 1. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej przetwarzane są Państwa zwykłe dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej e-mail, nr telefonu kontaktowego oraz w niektórych przypadkach adresu zamieszkania (ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj) na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług.

 

 1. Państwa dane osobowe – określone powyżej, mogą być również przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w postaci prawidłowego rozwiązywania ewentualnych sporów dotyczących świadczonych usług oraz dochodzenia roszczeń.

 

 1. Celem przetwarzania Państwa Danych osobowych jest nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Zamawiającymi a Wykonawcą, który to stosunek umowny dotyczy dzieła polegającego na fotograficznym udokumentowaniu przebiegu uroczystości ślubnej bądź innej zamówionej sesji fotograficznej.

 

III. Odbiorcy danych osobowych

 

 1. Odbiorcą Państwa danych osobowych jest wyłącznie wyżej wymieniony Administrator danych osobowych chyba, że wykonane na podstawie zawartej między stronami umowy dzieło dostarczane jest Zamawiającym przesyłką pocztową lub kurierską. W takim wypadku Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Zamawiającego, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania dostawy, wybranemu przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

 

 1. Czas przetwarzania danych osobowych

 

 1. Państwa dane osobowe podane w związku z zawarta umową będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego wykonania zawartej umowy, a po ustaniu umowy przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi.

 

 1. W przypadku gdy za wykonaną usługę zostanie wystawiona faktura VAT, Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat ze względu na wymogi podatkowe i rachunkowe.

 

 1. Prawa osoby której dane dotyczą

 

 1. Zamawiającym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszelkie wnioski dotyczące wskazanych powyżej praw prosimy kierować na adres e-mail: drzewkoszczescia.fotografia@gmail.com

 

 1. Jeżeli uznają Państwo, iż przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Konsekwencje niepodania danych osobowych

 

Podanie danych osobowych o których mowa w pkt II.1 jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do świadczenia przesz Wykonawcę usług w ramach zawartej między stronami umowy zaś ich niepodanie uniemożliwiać będzie zawarcie i realizację danej umowy co skutkować będzie odmową jej zawarcia.

 

VII. Postanowienia końcowe

 

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń  oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Administrator zapewnia stopień bezpieczeństwa danych osobowych uwzględniający stan wiedzy technicznej, charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania danych osobowych oraz ryzyko  naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą.

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz